Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług przez Gabinet.

I
Zasady ogólne

1. Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR) to określona filozofia rozumienia i  traktowania drugiego człowieka (klienta) oraz jego stosunku do świata. Na bazie tej filozofii terapeuta z klientem bada dokładnie jego potrzeby (nie problemy), zasoby i mocne strony (nie deficyty i zaburzenia), dotychczasowe osiągnięcia i sukcesy (nie porażki) oraz wyjątki od sytuacji problemowej.

2. Podstawowe założenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach zawarte są w tak zwanej filozofii centralnej, która ma odniesienie zarówno do osób udzielających pomocy, jak i ich klientów:

  • Jeśli coś działa, rób tego więcej.
  • Jeśli coś nie działa, rób coś innego.
  • Jeśli się nie popsuło, nie naprawiaj.

3. Osoba potrzebująca pomocy jest określana mianem klienta, co stanowi o jego roli i miejscu w terapii rozumianej jako współpracy.

4. Prowadzący /  terapeuta stanowi zasób dla klienta. Klient traktowany jest jako ekspert własnego życia. Praca terapeuty polega natomiast na takim prowadzeniu spotkania, aby określić potrzeby klienta, stworzyć wraz z nim wizję możliwego do osiągnięcia celu oraz określić sposoby jego realizacji, wykorzystując przy tym odpowiednie narzędzia i techniki. Wyjątki od problemu, czyli sytuacje, w których nie występowały problemy lub występowały z mniejszym natężeniem, są podstawą i kierunkiem poszukiwania konstruktywnych rozwiązań.

5. Terapeuta poszukuje takich sposobów pracy z klientem, które są dostosowane do potrzeb i  możliwości klienta. Zadaniem prowadzącego jest dobór optymalnych metod i dopasowanie procesu zmiany do celów klienta oraz budowanie konstruktywnej relacji.

6. Krótkoterminowość TSR oznacza, że w praktyce ilość spotkań oraz ich częstotliwość wynikają z decyzji klienta (podejmowanej po każdej sesji). Prowadzący pracuje tak, aby czas trwania współpracy był jak najkrótszy w stosunku do możliwości osiągnięcia celu przez klienta, tj. według zasady „maksymalizacji korzyści klienta w najkrótszym możliwym czasie”.

II 
Kontrakt

1. Współpraca wymaga zgody ze strony klienta. W przypadku osoby małoletniej istotne jest uzyskanie zgody rodzica lub opiekuna prawnego. We wstępnym etapie prowadzący ustala wraz z klientem ważne dla współpracy kwestie, jak np. zasady odwoływania spotkań, przestrzeganie tajemnicy zawodowej czy opłaty.

2. Sesje terapeutyczne indywidualne trwają 50 minut. W przypadku terapii par i małżeństw 80 minut.

3. Sesje odbywają się o stałych, ustalonych porach. Terapeuta nie utrzymuje kontaktu z  klientem poza sesjami. Nie odpisuje na maile i smsy. Nie udziela wsparcia przez telefon itp. Wyjątek stanowi kontakt w celu odwołania terminu sesji/wizyty.

4. Spóźnienie się na wizytę/sesję wiąże się ze skróceniem czasu jej trwania o długość spóźnienia.

5. W przypadku odwołania wizyty/sesji przez specjalistę nie są pobierane opłaty i w miarę możliwości jest proponowane spotkanie w innym terminie.

6. Prowadzący / terapeuta  może odmówić podjęcia dalszych spotkań,  jeśli uzna, że jego kompetencje są w danym przypadku niewystarczające, aby należycie pomóc Klientowi. W tej sytuacji wskaże odpowiednie placówki  specjalistyczne i zaproponuje dalsze sesje u innego specjalisty.

7. Terapeuta  ma prawo odmówić  terapii w sytuacji, gdy klient w sposób rażący narusza jego dobro osobiste, obraża lub w rażący sposób łamie postanowienia kontraktu.

8. Prowadzący / terapeuta odmawia terapii, gdy klient jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

III
Poufność sesji i dobro klienta

1. Prowadzący / terapeuta przestrzega tajemnicy zawodowej. Treść sesji jest poufna i nie będzie ujawniana osobom trzecim.  Prowadzący w fazie zawierania kontraktu informuje klienta o  sytuacjach, w jakich jest zobowiązany przepisami prawa do ujawniania informacji uzyskanych od klienta. Następuje to w celu zapewnienia bezpieczeństwa klienta lub innych osób, szczególnie, gdy:

a. zagrożenie zdrowia i życia
b. klient stanowi zagrożenie dla siebie
c. prowadzący uzyska od klienta wiedzę o planach i zamiarach wyrządzenia krzywdy innej osobie
d. w ramach procedury prawnej, na mocy postanowienia wydanego przez prokuraturę i na mocy nakazu sądu o zwolnieniu z tajemnicy zawodowej
e. na potrzeby superwizji (forma kontroli i nadzoru czy terapeuta wykonuje swoją pracę w sposób etyczny, rzetelny i prawidłowy). W trakcie superwizji terapeuta omawia kwestie związane z terapią klienta w taki sposób, żeby uniemożliwić superwizorowi jego identyfikację. Superwizor zgodnie z przepisami prawa jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy zawodowej.

2.  Z sesji sporządzane są zapisy w dokumentacji klienta, która podlega ochronie przed użyciem jej przez osoby niepowołane. Za przechowywanie i udostępnianie dokumentacji z sesji odpowiada osoba lub podmiot sporządzający. Sporządzający dokumentację informuje klienta o czasie przechowywania sporządzanych dokumentów i zasadach jej udostępniania.

3. Prowadzący / terapeuta nie wystawia opinii do sądu i innych instytucji. Na prośbę klienta może wystawić zaświadczenie potwierdzające udział w terapii.

IV
Płatności

1. W przypadku pierwszej wizyty w celu rezerwacji terminu należy wpłacić zadatek w wysokości:

a. 50 zł – w przypadku terapii indywidualnej
b. 50 zł – w przypadku terapii małżeńskiej/par

Po odnotowaniu wpłaty – termin zostaje zarezerwowany.
Brak wpłaty zadatku do 2 dni od chwili wstępnej rezerwacji – jest równoznaczny z rezygnacją z usługi.
Zadatek nie zostaje zwracany w przypadku rezygnacji z wizyty.
Pozostałą kwotę należy wpłacić dzień przed wyznaczonym terminem.

2. W przypadku kolejnych sesji terapeutycznych, całą kwotę należy uiścić najpóźniej do godziny 15:00 w przeddzień wizyty. W przypadku, gdy sesja planowana jest na poniedziałek – przedpłata powinna wpłynąć najpóźniej w piątek.

3. Brak przedpłaty w przeddzień zamówionej sesji jest równoznaczny z jej odwołaniem.

4. Odwołanie terminu wizyty/sesji bez konsekwencji finansowych, możliwe jest do godziny 15:00 dnia poprzedzającego spotkanie.

5. Odwołanie terminu wizyty/sesji z przekroczeniem ram czasowych określonych w IV Płatności pkt 4 Regulaminu lub niestawienie się na spotkanie bez informacji na temat nieobecności, wiąże się z pełną odpłatnością, co wynika z konieczności zarezerwowania czasu pracy terapeuty i kosztów rezerwacji gabinetu.

V
Techniki i narzędzia

1. Prowadzący / terapeuta korzysta ze specyficznych dla TSR narzędzi i technik, m.in. przeformułowywania, komplementowania, eksternalizacji, skalowania, pytania o cud oraz innych, które mogą być przydatne do osiągnięcia celu przez klienta.

2. Prowadzący stosuje różne możliwe i dostępne formy terapii, dostosowane do potrzeb i  możliwości klienta oraz własnych kompetencji zawodowych: terapia indywidualna, terapia par i małżeństw, terapia dzieci i młodzieży, Kids’ Skills itp. –  przy zachowaniu zasad filozofii centralnej TSR.

VI
Bezpieczeństwo sesji online

1. Terapeuta mając na uwadze dobro klienta, ma prawo przerwać połączenie, jeśli:

a. klient połączy się w celu innym niż konsultacja lub sesja terapeutyczna
b. klient nie będzie mógł uczestniczyć w spotkaniu z powodu zaburzeń świadomości np.: po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Prowadzący / terapeuta nie bierze odpowiedzialności za stabilność oraz bezpieczeństwo systemów komunikacji ZOOM. Odpowiedzialność za stabilność i bezpieczeństwo tych serwerów jest zapewniana przez dostawców tych usług. Klient podejmując kontakt z terapeutą zgadza się na korzystanie z zewnętrznych dostawców usług zna oraz akceptuje politykę bezpieczeństwa tych dostawców.

3. W pomieszczeniu, w którym przebywa lub z którego łączy się terapeuta i pacjent nie mogą przebywać osoby trzecie. Udział innych osób w sesji jest dopuszczalny w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu tego przez klienta i doradcę / terapeutę.

4. Jeśli połączenie z przyczyn technicznych nie będzie możliwe do zrealizowania terapeuta i  klient zrealizują połączenie w uzgodnionym najbliższym możliwym terminie.

5. Terapeuta nie prowadzi terapii online w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu (myśli samobójcze, samookaleczenia itp.). Zalecany jest jak najszybszy kontakt osobisty z najbliższą placówką medyczną lub kontakt telefoniczny pod numerem 112 w celu poinformowania o tym fakcie odpowiednie służby ratownicze. Jeśli masz myśli samobójcze, jesteś ofiarą przemocy proszę skontaktuj się ze specjalistą w swojej okolicy.